DIENSTREGLEMENT


Info
Het meest actuele overzicht van de andere deelnemende bibliotheken van het bibliotheeknet Vlaams-Brabant vindt u terug op: www.vlaamsbrabant.be/catalogus (contactgegevens, openingsuren ...).

Algemeen
Artikel 1 – Toegankelijkheid
De bibliotheek is vrij toegankelijk voor iedereen die zich aan dit reglement houdt.  De aanwezige documenten en informatiebronnen zijn vrij en gratis raadpleegbaar.

Artikel 2 – Inschrijving
Inschrijving gebeurt na voorlegging van de identiteitskaart.  Door zich in te schrijven verklaart de bibliotheekgebruiker zich akkoord met dit reglement, waarvan hij een exemplaar ontvangt bij inschrijving of op verzoek.

Artikel 3 – Verantwoordelijkheid
De bibliotheekgebruiker is verantwoordelijk voor de op zijn naam geleende materialen.  Hij mag deze materialen niet verder uitlenen.  Hij kijkt het geleende materiaal bij ontvangst na om eventuele beschadigingen te laten vaststellen.  Indien er problemen zijn, verwittigt hij het personeel om te vermijden dat hij zelf aansprakelijk wordt gesteld.

Artikel 4 – Auteursrechten
De bibliotheek zorgt er voor dat de bepalingen van de auteurswet worden gerespecteerd.  Documenten mogen uitsluitend voor eigen gebruik worden gekopieerd.  De volledige verantwoordelijkheid in verband met het gebruik van de bibliotheekmaterialen berust bij de gebruiker.

Artikel 5 – Bescherming van de persoonlijke levenssfeer
De wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer is van toepassing.  De bibliotheekgebruiker gaat akkoord met het gebruik van de door hem ter beschikking gestelde persoonlijke gegevens, in zoverre dit nodig is voor de werking van de bibliotheek en voor de verzending van culturele informatie door de betrokken gemeente of provincie.  Persoonlijke gegevens en uitleengegevens van de gebruiker worden zonder zijn toestemming niet meegedeeld aan derden.

Artikel 6 – Onvoorziene omstandigheden
Alle onvoorziene omstandigheden worden geregeld door de verantwoordelijke van de bibliotheek waar het probleem zich voordoet, en indien nodig door het college van burgemeester en schepenen van de respectievelijke gemeente.

Artikel 7 – Aantal documenten per keer
Elke bibliotheekgebruiker kan maximaal 15 materialen uitlenen.

Artikel 8 – Uitleentermijn en verlengen
Voor alle materialen bedraagt de uitleentermijn 4 weken (28 dagen).  Verlengen in de bibliotheek, telefonisch tijdens de openingsuren of online kan tweemaal voor telkens een periode van 4 weken, voor zover de materialen niet gereserveerd zijn en de eerste uitleentermijn niet overschreden is.

Artikel 9 – Overschrijden uitleentermijn
Wie de uitleentermijn overschrijdt, betaalt een vergoeding en kosten voor de administratieve afhandeling.  Er worden maximaal 2 gewone aanmaningen gestuurd.  Daarna volgt een aanmaning die aangetekend wordt verstuurd.  Het aanrekenen van de vergoeding start op de dag na het verstrijken van de uitleentermijn en wordt per dag berekend.

Artikel 10 – Reserveren
De bibliotheekgebruiker kan gelijktijdig maximaal 5 reservaties plaatsen.  Ook voor interbibliothecair leenverkeer kan hij maximaal 5 aanvragen gelijktijdig plaatsen.  De hieraan verbonden kosten vallen ten laste van de bibliotheekgebruiker.  Ook indien hij de gevraagde materialen niet afhaalt.

Artikel 11 – Lidmaatschap en tarieven
Onder 18 jaar is het lidmaatschap gratis. Vanaf 18 jaar is het lidmaatschap betalend.  Het lidmaatschap wordt in één van de aangesloten bibliotheken van het bibliotheeknet Vlaams-Brabant betaald en betekent automatisch het lidmaatschap in alle bibliotheken aangesloten op het bibliotheeknet.  Het lidmaatschap geldt voor 12 maanden en wordt één maal betaald per 12 maanden.
  
Specifiek voor uw bibliotheek

Artikel 12 – Vergoeden van bibliotheekmaterialen
Bibliotheekmaterialen dienen steeds volledig vergoed te worden indien na het terugbrengen of raadplegen beschadiging of onvolledigheid wordt vastgesteld (zie artikel 3) of indien ze niet als teruggebracht werden geregistreerd (verlies …).  Hierbij wordt de oorspronkelijke facturatieprijs incl. btw bij aankoop van het materiaal door de bibliotheek in rekening gebracht.   

Artikel 13 – Attenderingsmails en aanmaningen
Wij kunnen niet garanderen dat alle attenderingsmails en aanmaningen correct verstuurd en ontvangen worden.  Er is geen verhaal mogelijk tegen een eventuele boete ten gevolge hiervan.  Hou daarom steeds de inleverdatum op uw uitleenbriefje of via http://mijn.bibliotheek.be in de gaten.  Breng ons steeds op de hoogte bij een wijziging van uw contactgegevens.

Artikel 14 – Inleverbus
Buiten de openingsuren kan u gebruik maken van de inleverbus.  De volgende openingsdag worden de materialen ingenomen.  Deze openingsdag geldt als inleverdatum, waarop de eventuele boetes worden berekend.  Boetes dienen vergoed te worden bij het volgende bezoek.  Tegen onze vaststelling van beschadigingen of onvolledigheid is geen verhaal mogelijk.

Artikel 15 – Kopiëren en afdrukken
Kopiëren en afdrukken kan via de kopieermachine en mits het betalen van een vergoeding.

Artikel 16 – Ter plaatse lezen van materialen
Naslagwerken, kranten en het laatste nummer van een tijdschrift worden niet ontleend. Ze kunnen worden gelezen in de leeszaal, waar de studiesfeer niet mag worden verstoord.

Dit reglement treedt in werking op 15 december 2015.
Alle voorgaande gebruikersreglementen worden door dit reglement opgeheven.

Opgelet: niet alle Vlaams-Brabantse bibliotheken nemen deel aan het bibliotheeknet en/of onderschrijven dit gebruikersreglement.